Intro
Novinky
Programy
Programy pro OkÚ
Programy pro úřady měst
Programy na klíč
Jiné programy
Požadavky na HW/SW
Download
Ceník

Stručný popis programu pro OkÚ: Ei - Evidence invalidních občanů :
 • evidence žadatelů a držitelů invalidních průkazů a dalších informací o invalidních občanech (adresa, telefonní spojení, datumy lékařských kontrol, informace o zákonných zástupcích a podobně), včetně informací z historie (evidují se všechny průkazy včetně čísel a typů, které invalidní občan kdykoliv měl); tisk všech typů rozhodnutí a dopisů (veškeré texty rozhodnutí je možno uživatelsky dynamicky měnit); tisk různých přehledů, seznamů (např. občané s daným průkazem a daným typem postižení ke dni, občané se zákonným zástupcem, občané s kontrolou od-do a mnoho jiných)
 • vyhledání občanů, zákonných zástupců nebo žadatelů dle RČ či příjmení a jména v registru obyvatel včetně automatického doplnění adresy z registru; zjištění rozdílů adres v evidenci a v registru obyvatel a případná aktualizace adres včetně tisku přehledů (seznam položek nenalezených v registru obyvatel, seznam položek s rozdílnou adresou v registru obyvatel apod.); podmínkou pro vstup do registru obyvatel je umožnění importu dat administrátorem počítačové sítě z aktuálního registru obyvatel Policie ČR firmy Gordic nebo z uživatelského souboru Dbf.
 • evidence vozidel včetně držitele vozidla a dalších údajů (SPZ, typ, popis vozidla, číslo TP, typ ukončení platnosti a pod.), včetně informací z historie (evidují se všechna držená vozidla, která invalidní občan, zákonný zástupce či žadatel příspěvku na provoz vozidla měl), tisk oznámení nebo mnoha typů rozhodnutí a dopisů (veškeré texty rozhodnutí je možno uživatelsky dynamicky měnit); tisk různých přehledů, seznamů (např. držitelé vozidel ke dne, seznam vydaných dálničních nálepek, seznam občanů k vydání nálepky atd.)
 • evidence vydávaných tabulek (01 a 02 dle metodiky Ministerstva dopravy) do vozidel včetně tisku rekapitulace vydaných tabulek
 • evidence a tisk nových průkazů od 1.7.2000 včetně tisku a evidence příjmových dokladů buď kompletně nebo za jednotlivé pokladny dle stanic v síti
 • tisk složenek AV pro platbu za vystavení průkazů a evidence zaplacený složenek
 • zajištění automatizovaného výpočtu ročních (z historie i pololetních) dávek na provoz motor. vozidel a navýšení dle ujetých km, zpracování nedoplatků a platby doplatků (např. v průběhu pololetí ukončen provoz vozidla, zvýšen typ průkazu apod.) a tisků oznámení nebo různých typů rozhodnutí či dopisů
 • tisk složenek AV pro platbu za vystavení průkazů a evidence zaplacený složenek
 • od 1.1.2007 zpracování plateb příspěvku na individuální dopravu a opakovaných měsíčních plateb
 • zaslání plateb složenkami "B" České poště prostřednictvím e-mailu v zakryptovaném souboru
 • zaslání plateb bankovnmí operací, případně výplata na pokladně úřadu
 • automatizované zaúčtování vratek z diskety od České pošty; podmínkou je nadstandardní předávání dat z České pošty na disketě místo tištěným dokladem, tisk neproplacených plateb včetně důvodu neproplacení, proplacených plateb s datumem a místem proplacení a pod.
 • vedení ekonomických přehledů a zpracování vratek; tisk průvodního přehledu pro bankovní příkaz poště
 • zajištění tisku rozhodnutí, dopisů či smluv pro přiznání příspěvků na pořízení a opravy motor. vozidla, zřízení telefonní stanice, pomůcky, topnou naftu atd. dle zákona a vedení ekonomických přehledů dle typů příspěvků
 • zajištění dalších tisku rozhodnutí, dopisů (např. autoremedura, postoupení odvolání a podobně)
 • všechna rozhodnutí a dopisy jsou archivována na disku pro budoucí opakovaný tisk a jejich vydání je zapisováno do seznamu tisků v základní evidenci
 • uživatelská konfigurace základních konstant programu (konstanty zákona, poplatky poště, odečítání nebo neodečítání nedoplatku od příští platby, typ výpočtu alikvotní dávky měsíčninami nebo denninami)
 • ochrana základního přístupu k datům heslem, nastavení priority přístupu k datům (jen pro prohlížení dat, běžný pracovník, přístup i ke zpracování plateb, administrátor systému)
 • standardní elektronická česká kontextová nápověda
 • prvotní naplnění číselníku dodacích pošt obvodu z číselníku pošt ČR
 • možnost prvotní konverze dat z jiných programů (pokud jsou na Vašem úřadu k dispozici)
 • v modulu Ei programu SocM navíc příspěvek na dopravu s kontrolou duplicit s příspěvkem na provoz vozidel
 • v modulu Ei programu SocM navíc dohledání adresy v Územně identifikačním registru (ÚIR-ADR)
Další informace :

Další (podrobnější) informace o funkcích programu, jsou popsány v elektronické nápovědě k programu. Můžete si samostatně stáhnout nápovědu programu Ei nebo nápovědu programu SocM a v klidu si je prohlédnout.